Hovedforeningen

Vaabenbrødreforeningen for Aarhus og Omegn De Danske forsvarsbroderselskaberIndkaldelse til generalforsamling:

Der indkaldes til ordinær generalforsamling den 18. april 2023 i følge vedtægterne § 7 til §9 i hjemmeværnets lokaler på Grimhøjvej 1, 8220 Brabrand, kl. 19.00.

§ 7 Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§8 Alle beslutninger ved simpelt flertal. Dog kræves der ved vedtægtsændringer to tredjedele af de afgivne stemmer. Ingen kan stemme ved fuldmagt.

§9. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Aflæggelse af beretning for det forløbne år.

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår. Overslag for det kommende regnskabsår.

4) Indkommende forslag.

5) Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår (2024).

6) Valg (lige år) formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.

Valg (ulige år) kasserer, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

7) Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

8) Eventuelt.

PS. Der er flere skæve valg i år, så der vil blive uddelt et bilag om dette på generalforsamlingen!

Foreningen vil være vært for en øl/vand.
2/3

Formandens beretning:

Keglespil den 23.februar blev aflyst.

Åle aften den 16. marts på Bondehuset i Saxild var igen en rigtig god aften. Her hygger man sig virkelig. Først med sild og derefter med alle de ål man kan spise, alternativ wienersnitzel og så slutter vi af med pandekager og is.

Generalforsamling den 21. april forløb i god ro og orden, vi fik bl.a. udvidet bestyrelsen med 1 ny midlertidig kasserer.

21. maj Kredsmøde i Hinnerup. Blev afholdt som digitalt møde

3. maj Dronningemodtagelse på Århus Havn. Allan Højlund og Leif Juul deltog med fanen.

4. maj Skæring Hede. Vi deltog ikke i år.

15. Juni, Valdemarsdag: Leif Juul og Allan Højlund deltog i fanefesten i Rådhus Hallen.

10. september. Fugleskydning. Vi siger tak til skyttelavet for et godt arrangement.

28. september Århus Samvirkende havde arrangeret et foredrag om bl.a. Helman

12. november, Vi afholdt julefrokost på Scandic Hotel i Østergade. Den var ikke helt så vellykket, som det plejer.

2. december mindehøjtidelighed på Skæring Hede for de 5 frihedskæmpere der blev henrettet der under 2. verdens krig.

Dette var slut på min beretning for 2022.

Jeg kan tilføje, at jeg afgår som formand på generalforsamlingen, den 18. april. Det må vist være tiden, at få nye kræfter ind i bestyrelsen. Jeg har været i bestyrelsen siden 1988 fra 2000 som formand. Så man kan godt sige, jeg har aftjent min værnepligt.

Kai Skovvang/formand VBF.

Referat af generalforsamlingen i V B F for 2020

Afholdt den 9. August kl. 19.00 2021


Formand Kai Skovvang bød velkommen og indledte med at mindes de medlemmer der er gået til Ryes brigade i årets løb.

Der var ingen overrækkelser af medaljer i år.

Ad 1. Valg af dirigent. Erik Maarvig blev foreslået, og valgt,


Ad 2. Formandens beretning. Formandens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt


Ad 3. Forelæggelse af regnskab. Kasserer Torben Bay Johansen fremlagde regnskabet for det forgangne år. Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Forslag fra V B F Skyttelaug. Skyttelauget har i år igen fremsendt anmodning om at få doneret et beløb på 50.000kr, til Skyttelauget Aarhus. Til etablering af elektronisk markeringsanlæg på skydebanen i Lyseng. Kai efterlyste bedre begrundelse for tilskud. Flemming Jensen orienterede og gav yderlige detaljer omkring projektet. Knud Erik Pedersen efterlyste yderlige oplysninger, som aftalt på sidste års generalforsamling. Man gik derefter over til skriftlig afstemning. Afstemningen viste et flertal for forslaget.

Stemmefordeling: 14 for, 10 imod samt 1 blank.

Ad. 5. Fastsættelse af kontingent Kontingentet forbliver uændret.

Ad 6. Valg af kasserer, bestyrelsesmedlem samt suppleant Kasser Torben Bay Johansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Mogens Bang. Som herefter blev valgt. Valg af nyt bestyrelsesmedlem efter Knud Madsen, blev Poul Enevoldsen valgt for 1 år. Som suppleant foreslog bestyrelsen Torben Bay Johansen, endvidere opstillede Torben Espersen og Jens Eriksen. Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Torben Bay Johansen fik 10 stemmer, Torben Espersen fik 11 stemmer og Jens Eriksen fik 2 stemmer en stemmeseddel var blank. Hermed er Torben Espersen suppleant.

Ad 8. Valg af revisor og suppleanter. Revisor Boye Hove Sørensen og Mogens Hempel Revisor suppleant Knud Erik Pedersen.

Deltagelsen i generalforsamlingen var 25 medlemmer. Heraf 11 fra Skyttelauget

Formanden takkede alle fremmødte og afsluttede generalforsamlingen.

Referent Leif Juu